หมวด

ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (ARD)

ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (ARD)

ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน - Automatic Rescue Device (ARD)  

อยู่ในหมวด ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (ARD), อุปกรณ์ลิฟท์มือสอง